Säännöt

ARABIAN ASUKASTALOT RY:N SÄÄNNÖT

päivitetty 30.08.2022

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Arabian asukastalot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää alueen asukkaiden yhteistyötä, aktivoida asukastoimintaa ja lisätä asukkaiden viihtyvyyttä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys – organisoi ja järjestää asukastaloilla tapahtuvaa toimintaa yhteistyössä alueen asukkaiden ja toimijoiden kanssa – toimii yhteistyössä muiden yhdistysten, yrittäjien ja kaupungin eri hallintokuntien kanssa – vahvistaa, vaalii ja edistää paikallista kulttuuria ja identiteettiä – edistää asukkaiden omaehtoistaharrastustoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi – kerätä jäsenmaksua – järjestää asianmukaisella luvalla maksullisia huvitilaisuuksia, myyjäisiä ja arpajaisia – ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia – omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta – harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Sivu: 2(5)

4 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden yhdistyksen vuosikokous päättää.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kaksi vuotta peräkkäin jäsenmaksun maksamatta tai jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Varajäseniä voi olla enintään saman verran kuin varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan tammikuun 1. päivänä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai muu hallituksen siihen oikeuttama henkilö yksin.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava Sivu: 3(5) toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle viimeistäänneljätoista (14) päivää ennen kokoustakirjeitse tai sähköpostitsejäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen verkkosivuilla.

10§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

11 § Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen kokouksissa on kullakin varsinaisella ja yhteisöjäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kokouksissa ei voi äänestää valtakirjalla.

12§ Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi Sivu: 4(5) pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään tilinpäätös, edellisen vuoden toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. Käsitellään muut kokouskutsussamainitut asiat Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Hyväksytään toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruusseuraavalle kalenterivuodelle. 6. Valitaan hallituksen jäsenet joka toinen vuosi 7. Valitaan yksi tai kaksitoiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa. 8. Käsitellään muut kokouskutsussamainitut asiat Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada esityslistalle asian, on se toimitettava hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Myöhemmin kuin 30 päivää ennen kokousta esitettyjä asioita hallituksen ei tarvitse ottaa kokouksen asialistalle, vaan ne siirtyvät seuraavaan varsinaiseen kokoukseen.

13 § Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Sivu: 5(5) Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

14 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.